Birgitta Bäckström: Visor för barn och vuxna, läromedel, blogg

Pennalismen i Skara läroverk - hur var det med den?

2019-07-19

pennalism

Det råder delade meningar om pennalismen i läroverket. Klart är emellertid att året efter min studentexamen var det stor turbulens i kollegiet. En mycket uppskattad rektor lämnade sin tjänst, flera duktiga och populära lärare, bl.a. lektorer i tyska och franska, valde att flytta från Skara och söka nya tjänster.

Det som hänt var att en skolläkare slagit larm om händelser som drabbat elever i samband med olika traditioner i gymnasiet; mobbning och översitteri hade förekommit. Man började rota och tycka och osämja uppstod i kollegiet. Somliga lärare var för traditionerna som förekom, andra var emot, bl.a. en nyinflyttad 08, som ville visa sig duktig och tycka och agera. (Honom hade jag i svenska, han sänkte mitt betyg orättvist, men det är en annan historia.)

Vi tjejer var för det mesta inte alls berörda av detta, vi var helt enkelt inte fullt accepterade som elever ännu och de grupperingar som förekom, t.ex. körverksamhet, gällde bara pojkarna. De skulle "testas" på olika sätt, få uppdrag och utföra tjänster åt de äldre gymnasisterna. Var det så farligt? Hade någon skadats? Vad vet jag...Vad jag vet är att min egen bror nog var lite drabbad, något han aldrig berättat om. Men vid ett tillfälle ertappade jag honom när han hämtade sprit i pappas barskåp och gömde i en flaska. Troligen skulle den levereras till äldre beställare. Jag, vän av ordning,  tömde flaskan, hällde i vatten i stället och vad som sedan skedde har jag ingen aning om. Pappa fick heller aldrig veta. Kanske lika bra! Nu är det preskriberat sen många år.

En tidigare rektor Gustaf Holmstedt forskade en del i ämnet pennalism i Skara och hittade bl.a. denna artikel i en gammal Skara Tidning från 1830. Ingenting är nytt under solen och för och emot är alltid lika aktuellt. Vi har ju rätten att tycka olika. Min favoritlärare flyttade i alla fall från stan, men jag träffade honom många gånger senare på olika jubiléer och i Jönköping, där han valt att leva resten av sitt liv. Han blev 100 år, trots käbblet i Skara...

Den 30 oktober 1830 finner man en insändare i Skara Tidning som

skriver en »Erinran»

Wid Skara Gymnasium, liksom wid andra både högre och lägre

Lärowerk, hafwa några qwarlefwor af den så kallade Penalismen

bibehållit sig äfwen in på senare tider, dock här wida färre och

obetydligare än på flere andra ställen. Gamla wanor äro dock ej så lätt

och hastigt bortlagde eller afskaffade. Men den i dessa »Några ord»

uppdragna målning af Penalismens skepnad, »Wid de Gymnasier

Förf känner» är alltför mörk och öfwerdrifwen, för att rättwisligen

kunna tillämpas på ifrågawarande Lärowerk, åtminstone i dess

närwarande skick. All öfwerdrift är orättwisa. Rättwisan är helig,

och bör wara det, äfwen i afseende på ungdomen. Det wälde, som

äldre Gymnasister, liksom af gammal häfdwunnen wana, ansett sig

äga öfwer de yngre, har mången gång af ädlare ynglingar blifwit

begagnadt, att bland ungdomen afstyra hwarjehanda oskick och

oseder, som Lärarne ej alltid lika lätt komma i tillfälle att känna och

bedömma; men äfwen detta wälde har alltid haft sina bestämda

gränser. Någon rättighet för de äldre att misshandla sina yngre

kamrater har aldrig warit erkänd eller tillåten. Än mindre kan det här

wara meningen att gilla och förswara någon slags oordning och

förbrytelse. Men, bland en större mängd ynglingar, huru lätt kan icke

någon gång ett eller annat mindre betänksamt uppträde förefalla,

utan att hwarken ungdomen i allmänhet eller dess Lärare böra

derföre så strängeligen tadlas? Den händelse, som troligen gifwit

anledning till merberörde »Några ord», war en förbrytelse, en

otillbörlighet; och har äfwen såsom sådan af wederbörande blifwit

ansedd och behandlad; och samtlige ungdomar har i afseende på sitt

förhållande sins emellan fått emottaga en allwarsam föreställning,

att, wid strängaste answar, äfwen härutinnan ställa sig Scholordningens föreskrifter till owilkorlig efterrättelse. . .

Hwad för öfrigt angår ifrågawarande ungdom, som emedlertid, 1

anledning af förutnämnde tillfälliga händelse, från flera håll fått

uppbära nog oblida och sårande omdömen: så skall säkert hwar och

en, som närmare känner samt kan och will med owald bedömma

Lärowerket och dess anda, lemna det intyg, att denna ungdom I

allmänhet gjort sig känd för ett stadgadt och sedligt uppförande, och i

detta afseende, till sin fördel torde kunna jämföras med hwilken

studerande ungdom som hälst, både i äldre och nyare tider.

Skara d 29  Oct 1830».

 pennalism

Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)